Fakultní aktualita

Ombudsmanka na LFP: doc. Jitka Švíglerová

Zveřejněno: 02.11.2023

Od října 2023 byla na fakultě zřízena instituce veřejného ochránce práv – ombudsmana. Jeho posláním je pomoci vytvořit a udržovat bezpečné, spravedlivé a respektující akademické prostředí. Ať jste student, či zaměstnanec, je Vám k dispozici bez ohledu na Váš status a pomáhá řešit problematické situace, které mohou vzniknout v akademickém prostředí – diskriminaci, obtěžování, netransparentní nebo neobjektivní zkoušení, šikanu. Fakultní ombudsmankou jmenoval děkan fakulty doc. MUDr. Jitku Švíglerovou, Ph.D. Zde si můžete přečíst, s čím Vám může pomoci a jak ji lze kontaktovat.

Ombudsmanka na LFP UK

doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

Kdo může využít služby ombudsmana?

Jsem tu pro všechny studenty, akademické pracovníky a ostatní zaměstnance naší fakulty. Nezáleží na tom, zda jste nový student, zkušený profesor, či zaměstnanec v administrativním sektoru. Ombudsman Vám poskytne pomoc a podporu bez ohledu na váš status.

S čím Vám mohu pomoci:

Ombudsman na Lékařské fakultě v Plzni je zde, aby chránil Vaše práva a pomohl vytvořit bezpečné, spravedlivé a respektující prostředí. Zabývá se různými problematickými situacemi, které mohou vzniknout v akademickém prostředí. To zahrnuje například:

 • sexuální obtěžování,
 • diskriminaci na základě rasy, etnika, genderu nebo zdravotního postižení,
 • zneužívání mocenského postavení,
 • netransparentní nebo neobjektivní průběh zkoušení,
 • šikanu (mobbing, bossing, staffing),
 • nečinnost osob nebo orgánů fakulty,
 • střet zájmů, nebo porušování právních předpisů včetně vnitřních předpisů Univerzity Karlovy nebo naší fakulty.

Jak ombudsman pracuje?

Ombudsman je nezávislý a nestranný, což znamená, že nepodléhá žádným orgánům fakulty a nesmí přijímat žádné pokyny, jak postupovat. Jeho práce spočívá v poskytování konzultací, vyřizování podnětů, mediace, a pomoci při řešení konfliktů. Vždy jedná diskrétně a s respektem ke všem zúčastněným osobám.

Práce ombudsmana na LFP se řídí Opatřením děkana č. 8/2023.

Jak mě můžete kontaktovat:

osobně:
Ústav fyziologie LFP UK
alej Svobody 76, Lékařská fakulta, budova 2, 2. patro

e-mailem: ombudsman@lfp.cuni.cz
telefonicky: 377 539 346
prostřednictvím oznamovacího systému Nenech to být: www.nntb.cz/c/eyofk2bl

Další kontakty
Univerzitní ombudsmanka PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.: ombudsmanka@cuni.cz

Středisko pro studenty se speciálními potřebami:

Mgr. Bc. Petra Buňatová
e-mail: Petra.Bunatova@lfp.cuni.cz
www stránky Centra pro studenty

Motivační poradenství pro studenty se speciálními potřebami

Konzultace po předchozí domluvě emailem

Dle dohody :
Mgr. Dana Chmelařová – psycholog 

Středisko pro studenty a absolventy:

Mgr. Bc. Petra Buňatová
e-mail: Petra.Bunatova@lfp.cuni.cz

www stránky Centra pro studenty

Konzultace po předchozí domluvě emailem

Zásady spolupráce

 • poradenské služby jsou poskytované ve smyslu § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o vysokých školách informační a poradenské služby
 • služby poradenského centra jsou zdarma a jsou určeny studentům Lékařské fakulty v Plzni.
 • poradce respektuje postoje a názory klienta, nehodnotí ho, vytváří vztah založený na důvěře a přijetí
 • poradce nezneužije svého postavení v neprospěch klienta
 • poradny se řídí Etickým kodexem Asociací VŠ poradců (https://www.asociacevsp.cz/o-nas/eticky-kodex/ )
 • poradenské služby jsou studentům poskytovány bezplatně
 • počet konzultací je omezen na 5, poté dle potřeby klienta
 • rezervace termínu probíhá buď přes webovou aplikaci (psychologické poradenství), nebo emailem (studenti se speciálními potřebami, sociální poradenství)
 • dohoda o nastavení spolupráce je uzavírána mezi poradcem a klientem ústně
 • na první schůzce je klient seznámen s podmínkami spolupráce (zásady mlčenlivosti apod.)
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
Reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362