Obsah stránky

Informace pro zaměstnance

Informace k zahraničním mobilitám pro zaměstnance najdete na Intranetu.

Erasmus+

Využijte možnosti studovat v zahraničí. Absolvujte stáže, studujte v cizím jazyce, poznávejte nové lidi a získávejte nezapomenutelné zážitky.

Praktické stáže

Obecné informace

Kdo může vyjet:
Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na LFP UK. Prioritou LFPUK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.

Kdy:
Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku studia.

Na jak dlouho:
Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Minimálně 20 hodin týdně.

Jak často:
V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně.  Celkové penzum je 24 měsíců, přičemž těchto 24 měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Co zařídit před odjezdem

Kdo může vyjet:
Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na LFP UK. Prioritou LFPUK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.

Kdy:
Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku studia.

Na jak dlouho:
Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Minimálně 20 hodin týdně.

Jak často:
V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně.  Celkové penzum je 24 měsíců, přičemž těchto 24 měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Kam můžete jet:
Od akademického roku 2022/2023 není třeba uzavřená bilaterální smlouva mezi univerzitami pro praktické stáže. Studenti tedy nejsou omezeni nabídkou partnerů, ale v případě nepartnerské univerzity je třeba počítat s časově náročnější administrací před výjezdem.

Prodloužení pobytu na pracovní stáži

Prodloužení pracovní stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus + může být realizováno bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant). Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.

Pro uskutečnění prodloužení zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), ve webové aplikaci vyplní training plán odpovídající navazujícímu období a formulář Změny v protokolu o praktické stáži zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, vystaví fakultní koordinátor dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání stipendia. Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK zašle studentovi k podpisu Dodatek k Finanční dohodě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.

Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Finanční dohody musí student po návratu z praxe vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu a předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK a v kopii zahraničnímu oddělení LF UK v Plzni následující dokumenty:

Kopie přehledu dosažených výsledků a náplně praxe – aneb formou certifikátu z praktické stáže – nebo též hodnotící zpráva od vedoucího pracoviště.
Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

Dokument potvrzující období pobytu na stáži v zahraničí/Confirmation of Erasmus practical placement period – Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Finanční dohody.
Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.

Závěrečná zpráva: vyplněním do nové celoevropské databáze (tzv. systém Mobility Tool/EU Survey). Pokyny k vyplnění zprávy student obdrží ve formě automatického e-mailu generovaného databází v době, kdy končí svůj pracovní pobyt v zahraničí.
Datum vypracování: do 15 dnů po ukončení praktické stáže v zahraničí.

Všechny dokumenty po ukončení pracovního pobytu v zahraničí eviduje Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK, přijetí si může student ověřit ve webové aplikaci.

Zkrácení pobytu

V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.

Absolventské stáže Erasmus

Stáže jsou realizované a financované prostřednictvím konscorcia Educa. Hlásit se mohou pouze studenti, kteří budou teprve státnicovat – přihlášku je třeba konsorciu Educa odeslat ještě před absolutoriem studenta. Ostatní dokumenty (LA, Účastnická smlouva, pojištění, OLS jazykové testy, apod.) mohou být vyřízeny i po státnicích.

Stáž lze realizovat v jakékoliv instituci nacházející se v programových zemích Erasmus+.
V případě zájmu se hlaste na kontakt Zahraničních styků níže.

Plakát promo EDUCA
EDUCA přihláška
EDUCA Application For
EDUCA_LA_Traineeship

Studijní pobyty

Obecné informace

Kdo může vyjet:
Studijního pobytu Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.

Kde:
Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky. 

Kdy:
Studijní pobyt může absolvovat každý student od 1. ročníku Bc studia.

Na jak dlouho:
Studijní pobyty mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 2 měsíce se považuje 60 dní.

Jak často:
V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců (resp. 24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů), přičemž těchto 12 (resp. 24) měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit.

Co zařídit před odjezdem

Výběrové řízení na LF UK v Plzni začíná vždy v polovině února pro následující akademický rok (zimní i letní semestr.) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace. Zároveň je třeba doručit na zahraniční oddělení v listinné podobě:

 • výpis studijních výsledků vydaný studijním oddělení v anglickém jazyce
 • potvrzení o znalosti cizího jazyka vydaný Ústavem jazyků LF UK v Plzni (v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.)
 • strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě
 • motivační dopis v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

Aktuální seznam partnerských univerzit je zveřejněn společně s vyhlášením výběrového řízení. LF UK v Plzni má podepsané smlouvy s univerzitami v Belgii, Francii, Finsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku a Turecku.

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15/semestr. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) jsou pověřeni garanti zkouškových předmětů a proděkan pro studijní záležitosti.

Výběrové řízení probíhá přidělováním bodů:

 • Prospěch (56 – 0 bodů )
 • Jazyk ( 10 – 30 bodů )
 • Bonusové body ( SVOČ, Buddy, reprezentace fakulty na krajských/národních/mezinárodních soutěžích..) (10 bodů)
 • Motivační dopis ( 1 bod )
 • Ročník (za každý ročník studia 3 body)

Výběrové řízení na 2024/2025

Jak se přihlásit?

1) Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace. Při výběru destinace by se měl uchazeč orientovat podle kurikula. Také může vyhledat zkušenosti předešlých studentů v databázi: eda (charlesabroad.cz)

Založení přihlášky probíhá prostřednictví, on-line aplikace

Lhůta pro podání přihlášky:

Webová aplikace pro založení přihlášek na studijní pobyty programu Erasmus+ v ZS a LS 2024/2025 je otevřena od 8. 2. 2024 do 22. 3. 2024.

2) Zároveň je třeba doručit na Oddělení zahraničních styků v listinné podobě:

– výpis studijních výsledků v angličtině vydaný studijním oddělení/stažený ze SIS

 – potvrzení o znalosti cizího jazyka (např. vydané Ústavem jazyků LF UK v Plzni v případě absolvování kurzu cizího jazyka na ÚJ) nebo mezinárodně uznaný certifikát (TOEFL, FCE, Sprachdiplom atd.) – minimální požadovaná úroveň B2, pokud není uvedeno jinak

– strukturovaný životopis v anglickém jazyce / nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě

– motivační dopise v anglickém jazyce/ nebo jazyce výuky na zahraniční univerzitě – uveďte své priority v případě přihlášek na více univerzit

Lhůta pro doručení listinných příloh: 22. 3. 2024

Kde studovat?

Dohody výběrko.xlsx

Studijní plán

Desatero studijního plánu na Erasmus

Studijní plán není třeba pro podání žádosti vyplnit. Nicméně se velmi doporučuje začít nad studjním plánem přemýšlet již v průběhu podání žádosti. Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na LFP UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na LFP UK, minimální počet kreditů za předměty na LFP UK je 15. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných a kombinace různých ročníků. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalent v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný

Student, který bude vybrán na studijní pobyt Erasmus+ pak doplní předměty, které si zvolil pro studium v zahraničí, a vypíše je do studijního plánu ve webové aplikaci. Vytištěný studijní plán má podobu Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) je pověřen proděkan pro studijní záležitosti.

Schválené předměty v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí budou uvedeny ve studijním plánu (Learning agreement), který je součástí přihlášky do zahraničí (Application form). Tyto předměty zároveň představují minimální požadavky nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci.

Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí. Až konečná verze Protokolu o studijním plánu se musí shodovat s předměty, jež student absolvuje v zahraničí a které mu budou potvrzeny partnerskou institucí na Transkriptu studijních výsledků.

Stipendia

UK-12527-version1-stipendia20232024.pdf (cuni.cz)

Stáhněte si Checklist k Erasmu

Krátkodobé mobility doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi a čerství absolventi („postdoktorandi“) nyní uskutečňovat také krátkodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí. Délka pobytu je 5 – 30 dní.

Informace ke stipendiu

Stipendium je přidělováno podle délky pobytu:
1 -14 dní: 70 EUR/den
15 -30 dní: 50 EUR/den

Stipendium lze udělit také na cestu. To znamená na jeden den před začátkem mobility a jeden den po skončení mobility. Toto stipendium může být ještě navýšeno o sociální stipendium 100 Eur u pobytů na 1 – 14 dní či 150 Eur u pobytů na 15 – 30 dní.

Ostatní nabídky a programy

Letní kurzy NJ na HHU Düsseldorf 2024

Sdílíme informace ke stipendijním pobytům na letní kurzy německého jazyka na HHU Düsseldorf (3 – 4 stipendijní místa pro UK). Výběrové řízení na tyto měsíční pobyty pro studenty je opět vyhlášeno přes online aplikaci https://is.cuni.cz/webapps – modul Meziuniverzitní dohody.

Studenty prosíme o nahrání veškerých dokumentů do online aplikace do 14. 2. 2024

Podklady k žádosti o jazykový kurz:

 • vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz
 • strukturovaný životopis v NJ nebo v AJ
 • motivační dopis v NJ nebo v AJ

Fulbrigtovo komise

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy financované českou a americkou vládou poskytují českým občanům příležitost studovat, provádět výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím pak dávají možnost získat pedagoga nebo vědce z USA.

Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci  přesně a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů.

Nově je povinnou součástí přihlášky podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář a instrukce jsou na stránkách jednotlivých stipendií.

O stipendia se uchází jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži.

Stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).

Stipendisté do USA cestují na vízum J-1 pro kulturní a vzdělávací výměny. K tomuto vízu se v případě vládou sponzorovaného programu, což je i případ Fulbrightových stipendií, vztahuje podmínka následného dvouletého pobytu v domovské zemi.

Ve všech programech každoročně podporujeme přibližně 40 českých uchazečů.

Poměr vybraných stipendistů k počtu přihlášek závisí na konkrétním programu, aktuálním zájmu a finanční náročnosti stipendijních pobytů. Zpravidla uspěje každý třetí až pátý uchazeč.

Na Fulbrightovu komisi se nevztahuje ustanovení čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 o ochraně osobních údajů o jmenování pověřence.

Základní předpoklady
Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z našich programů jsou české občanství, dokončené minimálně bakalářské vzdělání a velmi dobrá znalost angličtiny. Pokud nesplňujete předpoklady ani pro jeden z našich programů nebo vám nevyhovují podmínky stipendií, můžete se obrátit na naše poradenské centrum, kde se pokusíme pomoci vám najít jiné zdroje.

Jaké obory podporujeme?
Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech – humanitních, přírodovědných i technických – s výjimkou MBA, LLM a klinické medicíny. Vítány jsou přihlášky v oboru amerických studií i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové aspekty dané problematiky.

Jak stipendisty vybíráme?
Ve všech programech jsou stipendia udělována na základě výběrového řízení, které se pro každý program koná jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě (viz jednotlivé programy), pro pobyt v následujícím akademickém roce. Uchazeči musí dodat podklady pro výběrové řízení do data uzávěrky.

Základním kritériem výběru pro všechny programy je kvalita uchazeče a jeho projektu. Ve všech programech (při srovnatelných kvalitách projektu) bude dána přednost těm uchazečům, kteří ještě neměli možnost dlouhodobě pobývat v USA. Důležitým aspektem je i diverzita vybraných kandidátů. Pro ilustraci níže uvádíme některé z faktorů v hodnotících formulářích pro odborné posudky.

Posuzované aspekty projektu
Fulbrightova komise posuzuje přihlášky do všech programů spolu s odborníky v daném oboru z České republiky a ze zahraničí. V každém programu provádí ústní výběrové řízení s uchazeči o stipendium výběrová komise, jejíž členy jmenuje Správní rada. Rada rovněž vyslovuje konečný souhlas s nominací stipendistů v České republice, v úvahu přitom bere doporučení výběrové komise, dostupnost finančních prostředků a další požadavky programů. Konečný souhlas s udělením všech grantů vyslovuje instituce Fulbright Foreign Scholarship Board jmenovaná prezidentem USA a sídlící ve Washingtonu.

V jednom roce jen jedna přihláška
Uchazeč si může v jednom akademickém roce podat přihlášku pouze do jednoho z našich programů. Nelze např. podat přihlášku do Fulbright programu pro vědce a přednášející a následně také žádat o Fulbright-Masarykovo stipendium či požádat o studentské stipendium a následně o Fulbright-Masarykovo stipendium. Doporučujeme včas předem s námi konzultovat výběr programu, který zvažujete. Toto pravidlo nijak neomezuje možnost v případě neúspěchu v jednom roce podat si přihlášku ve stejném či jiném programu v roce následujícím. Pravidlo jedné přihlášky se vztahuje pouze na jedno výběrové období.

Fulbrigtovo stipendium pro vědce a přednášející

Podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká strana požádá Fulbrightovu komisi o nalezení vhodného lektora.

Obsah grantu
Délka pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce.

 • Stipendium na životní náklady v závislosti průměrných nákladech v dané lokalitě podle cenové mapy každoročně zpracovávané Institute of International Education v New Yorku.
  Příspěvek na zpáteční letenku
 • Příspěvek na zpáteční letenku
 • Základní zdravotní pojištění
 • Příspěvek na výzkum a další profesní rozvoj

Grant zahrnuje i menší příspěvky pro rodinné příslušníky. Zdravotní pojištění a dopravu svých rodinných příslušníků hradí stipendisté sami.

Základní předpoklady

 • České občanství
 • Velmi dobrá znalost angličtiny

Požadavky
Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

 • Dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent
 • Úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost
 • Pozvání z americké strany. Zvací dopis musí obsahovat data, během nichž máte v USA působit. Základní náležitosti pozvání najdete zde
 • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Naskenovaný dokument vložte do on-line přihlášky pod sekci „additional documents“. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, nemůžeme bohužel projekt zařadit do výběrového řízení. Formulář ke stažení
  Přednost mají uchazeči, kteří v USA dlouhodobě pracovně nepůsobili nebo nežili.

Přihláška
Přihláška pro toto stipendium má elektronickou formu a je třeba ji podat online. Nejdříve si vytvořte svůj osobní účet, který umožní ukládat průběžný stav vyplňování přihlášky a vracet se k ní. Přihlášku lze elektronicky odeslat do Fulbrightovy komise až po úplném vyplnění. Při vyplňování přihlášky nepoužívejte diakritiku. Věnujte prosím důkladnou pozornost instrukcím! V sekci Country Information vyberte z nabídky Award information Fulbright Visiting Scholar. Případné nejasnosti prosím konzultujte s příslušným pracovníkem Fulbrightovy komise.

Online přihláška
Visiting Scholar Application Instructions_2022_23

S případnými problémy s přihlášením do systému se obracejte přímo na gro.eii@enilnopsf, obsahové nejasnosti prosím konzultuje přímo s námi.

Povinné součásti přihlášky

 • Vlastní výzkumný projekt Strukturu Project statement najdete v Instrukcích
 • Životopis a seznam publikací. Pokud máte ResearcherID, prosím uveďte ho do svého CV.
 • Pozvání americké instituce
 • Přehled použité literatury k projektu
 • Tři doporučující dopisy, a to on-line přímo jako součást elektronické přihlášky (viz FAQ 5).
 • Doporučení musí být doručena nejpozději v den uzávěrky.
 • Kopie platného pasu (dvoustrana s fotografií žadatele)
 • Letter of support from home institution požadujeme v případě, že ani jeden z doporučujících dopisů není od zástupce z pracoviště žadatele.
 • Finanční prostředky se neprokazují pokud přímo nesouvisí s předmětem projektu a jeho realizací
 • English Language Proficiency není třeba dokládat.

Uzávěrka
Termín odevzdání přihlášek je 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce.

Výběrové řízení
Probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise.

Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné aktivity žadatele. Pokud máte ResearcherID, jeho uvedením v CV usnadníte práci oponentům projektu i výběrové komisi -děkujeme za jeho sdílení. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů. Obvykle se na toto stipendium hlásí čtyřikrát až pětkrát více uchazečů než můžeme vybrat.

Finanční podpora mobility

Fond mobility UK – obecné informace

Cílem Fondu mobility (dále FM) Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro: 

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry
 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě
 • studium zahraničních studentů na UK
 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí
 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

Nárok na podporu z FM má: 

 • student prezenční formy studia
 • akademický pracovník s úvazkem 0.5+
 • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK
 • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK

Každý rok jsou stanoveny priority FM, aktuální zde: Opatření rektora č. 44/2022 – Univerzita Karlova (cuni.cz)

Fond mobility UK má jarní a podzimní kolo, během nichž je možné podávat žádosti prostřednictvím online aplikace: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword 

Aktuální termíny jednotlivých kol jsou zveřejňovány na webu LF UK v Plzni.

Fond mobility UK – jarní kolo 2024

Fond mobility UK umožňuje studentům prezenčního studia a akademickým pracovníkům čerpání finančního příspěvku na mobilitu v rámci celého světa.

Cílem Fondu mobility Univerzity Karlovy je finanční podpora zejména pro:

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,
 • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,
 • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,
 • studium zahraničních studentů na UK,
 • studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK

O finanční podporu z Fondu mobility UK může žádat:

 • student prezenční formy studia (bakalářská, magisterská, doktorská forma),
 • akademický pracovník s pracovním úvazkem 0,5 a vyšším,
 • fakulta pro účely úhrady nákladů spojených s pobytem zahraničního studenta na UK,
 • fakulta a další orgány UK na úhradu nákladů spojených s pobytem zahraničního akademického pracovníka na UK

Soutěžní návrhy (žádosti o finanční příspěvek z FM UK) se podávají prostřednictvím elektronické aplikace IS Věda UK (sekce PAS – projekty a soutěže). K příhlášení je třeba přihlašovací jméno (osobní číslo) a heslo do CAS.

Odkazy na manuály k tvorbě žádosti o finanční příspěvek z FM UK v prostředí aplikace IS Věda UK naleznete zde.

Termín pro podávání žádostí: od 1. 2. 2024 do 20. 3. 2024 do 16:00

POINT 

Program podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK s ohledem na cíle stanovené příslušnými strategickými dokumenty UK i jednotlivých fakult a dalších součástí.

Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na: 

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,
 • mezinárodní soutěže a mistrovství,
 • studentské konference s aktivní účastí či
 • reprezentaci UK na mezinárodním plénu vztahujícím se k internacionalizaci aktivit univerzity.

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí: 

 • organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
Žádosti

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně. Aktuální termíny jsou vždy zveřejněny na webu LF UK v Plzni. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí. 

Důležité informace 
 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace. Studentovi lze přiznat finanční podporu na cestovné, ubytování a stravné. Studentovi není umožněno žádat o příspěvek na účastnický poplatek.
 • Jazykové kurzy – finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • Zpětná refundace – není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • Fond Mobility – není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a FM na stejný program
 • Aktivní účast/pasivní účast – aktivní účast – vystoupení s příspěvkem
 • Maximální výše přidělené podpory pro studenty je 40 000 Kč. Maximální výše přidělené podpory pro fakulty a další součásti UK jako organizátory letních škol a mimokurikulárních akcí je 80 000 Kč.

Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice a zpáteční letenku.   Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.  

Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok. Bližší informace lze nalézt na stránkách UNL.  

Informace o University of Nebraska-Lincoln jsou obsaženy na webových stránkách.

Některé spolky pořádají vlastní stáže

Ve čtvrtém ročníku jsem strávil letní semestr v řecké Soluni a zpětně to hodnotím jako nejlepší rozhodnutí, které jsem během svého studia v Plzni udělal. Spoustu informací jsem získal od starších spolužáků, kteří již měli pobyt za sebou, a také na Oddělení zahraničních styků. Při sestavování studijního plánu mi vyšli všichni vyučující vstříc.

Karel, student 6. ročníku, Všeobecné lékařství

Studium v zahraničí

Zkušenosti studentů

Načerpejte informace od spolužáků, kteří již možnosti vycestovat využili a přečtěte si zprávy ze stáží.

Web o studentském cestování