Lékařská fakulta Plzeň – studenti

Na fakultě působí v současné době 11 spolků a zájmových skupin studentů, kteří mají zájem o zlepšování fakulty, spolupráci na akcích i komunikaci s fakultou. Řada z nich se podílí na osvětových akcích pro veřejnost, např. v oblasti první pomoci, prevence a šíření povědomí o nabídce studia na fakultě.
Z iniciativy studentů vzešlo několik, dnes již tradičních, fakultních akcí, jakými jsou např. Zahradní slavnosti, Ples mediků či Půlení mediků.

IFMSA CZ Plzeň

IFMSA = International Federation of medical students associations (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou a apolitickou institucí zastřešující 123 členských organizací s více než 1,2 miliónem studentů lékařství z více než sto zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největší a nejstarší nezávislou organizací studentů medicíny na světe. Oficiálně je uznávaná Organizací spojených národů (zkr. OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (zkr. WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

IFMSA CZ působí v rámci České republiky na všech 8 lékařských fakultách. Na každé fakultě je zřízena tzv. místní pobočka, která je reprezentována lokálním prezidentem a 6 lokálními koordinátory. Na celonárodní úrovni působí každoročně volená Výkonná rada složená z prezidenta, dvou viceprezidentů (pro vnitřní a vnější vztahy), hospodáře a tajemníka. Ta zodpovídá za chod celé organizace a komunikuje s místními pobočkami. Mimo to je jejím úkolem i prezentace organizace na mezinárodní scéně.

Mise:

Základní posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla Think globally, Act locally. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíříme osvětu mezi veřejností všech věkových skupin. Studenti dostanou prostor nejen pro seberealizaci, ale také vynikající podmínky pro zlepšení svých komunikačních, organizačních a prezentačních schopností. Výjezd na zahraniční klinickou či výzkumnou stáž naopak studentům umožní seznámit se s poskytování zdravotní péče v různých zemích světa s rozdílnou vyspělostí, vzdělávat se a rozšiřovat své medicínské i jazykové znalosti, objevit sociálně.kulturní rozdíly a navazovat přátelství na celý život. IFMSA se snaží rovněž přispět ke zlepšení místního a světového zdraví šířením osvěty formou přednášek, školení a cílených komunikacích i globálně zaměřených projektů. To vše v souladu s humanitnámi ideály lékařského poslání.

Národní projekty IFMSA CZ v Plzni:

  • TBH (Nemocnice pro medvídky) – Cílem projektu Nemocnice pro medvídky je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“.
  • Movember – (název dle moustache + November = Movember) je každoroční charitativní zábavná kampaň zaměřená na prevenci rakoviny prostaty, varlat a podporu mužského zdraví obecně.
  • WAW – World AIDS Week je světová zdravotnická kampaň zaměřená na zvýšení povědomí veřejnosti o hrozbě nákazy virem HIV a onemocnění AIDS.
  • Chirurgické šití – Jedná se o workshopy chirurgického šití pro studenty lékařských fakult pod vedením zkušených chirurgů
  • WHD – V rámci Světového dne zdraví (WHD), který se každoročně slaví v den výročí založení Světové zdravotnické organizace 7. dubna již od roku 1948, se konají po celém světě různé aktivity, jejichž společným cílem je upozornit na důležitost prevence a globálního zdraví.

Lokální projekty IFMSA CZ v Plzni:

  • Úsměv všem – Navštěvujeme dětské pacienty ve FN Lochotín a chceme jim zpříjemnit pobyt v nemocnici, umožnit jim na chvíli zapomenout na bolístky.
  • Vánoční zpívání – Tradiční akce, na které se schází jak studenti, tak někteří profesoři naší fakulty. Místo bude vždy upřesněno těsně před akcí. Společně si zazpíváme všechny nejznámější i některé netradiční, ale přesto ryze vánoční písně.
  • Seznamovací a sportovní kurz – tzv. Adapťák pro přijaté studenty 1. ročníku LFP. Probíhá každý rok v září v univerzitním kempu Horní Poříčí.
  • Fakultní pijavice – Fakultní pijavice je akce, kdy dobrovolníci z řad mediků darují krev. 

Medicus Pilsensis (MEPI)

Karolinum – 23.4.2022 – Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů

Kdo jsme?

Medicus Pilsensis (MePi) je apolitická, dobrovolná, nezisková organizace sdružující studenty, pedagogy a absolventy Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy 

Co chceme? 

Našim hlavním posláním je sdružovat mladé lidi z řad studentů medicínských oborů za účelem reprezentace jejich potřeb a zájmů, rozvíjení studentské spolupráce, podpora vzdělávací a vědecké činnosti studentů, šíření humanistických ideálů, prosazování objektivních sociálních, materiálních a vzdělávacích zájmů studentů, propagační činnost, rozvoj a organizace zájmové a kulturně-sportovní činnosti.

Projekty

Našimi hlavními projekty jsou Večerní vizity – pravidelné přednášky s osobnostmi z řad pedagogů na naší fakultě, ale i dalšími významnými osobnostmi z medicínského prostředí, dále pravidelně pořádáme pro studenty prvních ročníků Medickou beánii a Infotour a potom jiné volnočasové aktivity.
E-mail: medicuspilsensis@gmail.com

Life Saving Support (LSS)

Life Saving Support – Spolek dobrovolných záchranářů je studentská organizace, která působí na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy od roku 2007.

Jsme spolek studentů a absolventů lékařské fakulty a ze Západočeské Univerzity z oboru Zdravotnický záchranář, kteří si uvědomují důležitost přednemocniční neodkladné péče.  Nechceme se učit zavedené postupy jen teoreticky, hlavní důraz klademe především na praktické procvičení získaných poznatků, ať už formou pravidelných schůzek členů, nadstavbových rozšiřujících seminářů na konkrétní vybraná témata, cvičných zásahů nebo účasti na celonárodních záchranářských soutěžích a taktických cvičeních.

Naší hlavní prioritou je šířit povědomí o první pomoci a vzdělávat sami sebe v urgentní medicíně a medicíně katastrof. Získané zkušenosti a vědomosti předáváme dál, a to jak novým členům spolku, tak veřejnosti. Pro naplnění těchto cílů pravidelně pořádáme výuku první pomoci na základních a středních školách v Plzeňském kraji, školíme zaměstnance lokálních firem a spolupracujeme s dalšími institucemi, spolky a složkami integrovaného záchranného systému.

Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSSČR)

Karolinum – 23.4.2022 – Den celoživotního vzdělávání a Festival absolventů

Sdružení studentů stomatologie České republiky (SSSČR) je dobrovolná nezisková organizace. Spolek je určen pro všechny studenty oborů Zubní lékařství a Stomatologie v rámci celé České republiky. Smyslem založení v roce 2000 byla snaha zajistit studentům možnost zahraničních stáží.

Současným cílem je pomoci studentům v jejich profesním růstu, nabídnout jim možnost zpestření odborného i studentského života a vytvořit dobrý kolektiv budoucí generace zubních lékařů v naší zemi.

Výměnné pobyty

Dnes jsme členy International Association of Dental Students (IADS), přes které organizujeme výměnné pobyty našich a zahraničních studentů. Díky tomu může každý náš člen odjet na zahraniční stáž. IADS mu pak vystaví certifikát o praxi.

Věda a výzkum

V rámci Mezinárodního sdružení studentů zubního lékařství IADS byla v roce 1993 ustanovena stálá komise pro výzkum a vzdělávání SCORE (The Standing Committee on Research and Education). Úlohou SCORE je podporovat rozvoj klinických, teoretických a výzkumných schopností studentů zubního lékařství.

Vědecké stáže

Nyní naše organizace dává studentům jedinečnou šanci podílet se na samotném výzkumu, a to díky mezinárodním vědeckým stážím organizovaným v rámci IDRP (International Dental Research Program). Do tohoto programu je nyní zapojeno 14 zemí s jedinečnými výzkumnými projekty. IDRP funguje stejně jako ostatní výměnné pobyty na základě bilaterální dohody.

Studenti, kteří budou mít možnost podílet se na projektu, budou vybráni podle svých schopností vedoucím samotného projektu. Vedení celého programu a hladký průběh stáží má na starost tým National Scientific Officers a Local Scientific Officers.

Semináře a přednášky

SSSČR zastupuje zájmy studentů u odborné i laické veřejnosti. Spolupracujeme s Českou stomatologickou komorou. Pro naše členy organizujeme vzdělávací akce, kde dbáme na to, aby si mohli prakticky vyzkoušet nové materiály či postupy. Dále se snažíme studentům zprostředkovat zvýhodněné vstupy na semináře a přednášky.

Preventivní programy

Své zkušenosti a znalosti předáváme dál prostřednictvím preventivních programů, jako je Ve zdravé ČR zdravý zub nebo Světový den ústního zdraví. V tyto dny studenti prezentují široké veřejnost nabité vědomosti ohledně ústní hygieny, diskutují s nimi, odpovídají jim na otázky, učí je novým způsobům a technikám.

Společenské akce

V neposlední řadě je naší milou povinností pořádání společenských akcí, jako je Stomatologický ples, Kongresnebo Na vlnách Listerinu, kde se spojí příjemné s užitečným. Po dobu 5 dní se sjíždí Vltava a večer se školí ve vodáckých campech.

Časopis

Sdružení vydává dvakrát do roka studentský časopis StuDent, který vychází online a je distribuován všem členům zdarma. Tento časopis obsahuje odborné články, aktuality, pozvánky na odborné akce a příspěvky o zahraničních stážích.

Kontakt: prezident.ssscr@gmail.com | 773 685 496

Vysokoškolské společenství HORA

Jsme partou převážně katolických vysokoškoláků studujících v Plzni (ZČU, LFP UK), kteří se pravidelně schází každou středu od 19 hodin na mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Po mši svaté následuje od 20 hodin v přilehlém sále program s malým občerstvením.

Programem jsou obvykle přednášky s debatou na různá morální, filosofická a duchovní témata, ale třeba také pokec, hraní deskových her atd.

Každý akademický rok je začátkem října zahajován slavnostní mší Veni Sancte a ukončen koncem června slavnostní mší Te Deum.

Kromě každotýdenních středečních setkání spolek dále organizuje různé společenské či sportovní akce, jako je například zahajovací víkendová akce Get on, Silvestr s Horou nebo prázdninový týdenní Chill out. Kromě toho jezdíme také na víkend na lyže či na vodu.

Členem spolku se může stát každý, kdo nedovršil 30 let věku. Přihlášku lze podat na kterékoli akci spolku, členství však není podmínkou pro účast na společných akcích.

Kontakt: klubhora@gmail.com

Medici v akci

Medici v Akci je skupina lidí, která se stará o pořádání party a obdobných událostí především pro studenty LFP UK. Jsme teprve mladá organizace, jejíž počátky se datují do roku 2012. Naším posláním je, aby každá akce, která se koná pod záštitou či ve spolupráci s naším spolkem, byla jedinečná, a proto do každé vkládáme co nejvíce kreativity a nápadu.

Naše pořadatelská činnost se neomezuje výhradně na námi vytvořené události. Rádi spolupracujeme nejen s ostatními spolky, ale celou fakultou. V minulosti jsme se podíleli např. na Reprezentačním plesu Lékařské fakulty UK v Plzni, Zahradní slavnosti, hokejových a fotbalových zápasech včetně afterparty. Kooperace se spolky Medicus Pilsensis a IFMSA nám také není cizí.

Medici v Akci jsou tu pro Vás. Máte nápady, připomínky, dotazy? Nebo si nechcete nechat ujít naše středeční party?

Akademici Plzeň

Jdeš na medicínu a nechceš se vzdát hokeje? U nás máš šanci. Jsme univerzitní hokejový tým složený ze studentů Lékařské fakulty UK v Plzni a Západočeské univerzity v Plzni, hrající českou Univerzitní ligu ledního hokeje.

International student organization (ISMAP)

Naším cílem je vytvářet spojení mezi zahraničními studenty a fakultou, aby se zlepšila vzájemná komunikace. Informujeme naše studenty a spolupracujeme s fakultou tak, aby byly plněny přání a potřeby studentů.

Mimoto ISMAP pravidelně organizuje různé akce od sportu až po semináře a vytváří tak volnočasovou náplň zahraničních studentů. Pokud jsme Vás zaujali, neváhejte nás kontaktovat na Facebooku nebo přes email.

Medici na ulici

Medici na ulici je spolek studentů lékařských fakult, který cílí své aktivity na podporu osob bez domova. Spolek zajišťuje kontinuální chod ošetřovny, vyráží pravidelně do terénu, spolupracuje se sociálními pracovníky a charitativními organizacemi. Poskytovaná péče je zaměřena na základní ošetření akutních či chronických ran, konzultace zdravotního stavu, nebo snahu o organizaci potřebné péče. Práce MNU zakládá především na nesoudícím přijetí a empatii. Financování projektu je zajišťováno především z darů dobrovolných dárců či charitativních sbírek.

e-mail: mnuplzen@gmail.com

Fakultní kapela

Kolejní rada