Obsah stránky

Termín podání přihlášek pro akademický rok 2024/2025 do magisterského studia je stanoven na 29. 2. 2024. Přihlášky do navazujícího magisterského studia můžete podávat do 31. 3. 2024. Na této stránce najdete všechny potřebné informace k přijímacímu řízení na LFP UK.

Doktorské studium

Informace k přijímacímu řízení do Doktorského studia (Ph.D.) naleznete v sekci Doktorské studium.

Lékařská fakulta Plzeň – studenti

Podání přihlášky na vybraný studijní program

Přihlášky na fakultu se podávají elektronicky. Fakulta nabízí studium v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství a Zubní lékařství. Pro absolventy bakalářského studia v programu Radiologický asistent nabízí fakulta také navazující magisterské studium. Přijímací zkoušky do všech programů jsou formou zaškrtávacího testu. Můžete využít přípravných kurzů, které vám pomohou s přípravou na přijímací zkoušky.

Příprava na přijímačky – kurzy a modelové otázky

Připravte se na přijímací zkoušky, ať Vás nic nezaskočí. Využít můžete elektronických modelových otázek, které Vám dají jasnou představu o tom, jak vypadá přijímací test. Vyzkoušíte si tak přijímačky nanečisto, seznámíte se s okruhy otázek a průběžně své znalosti otestujete. Fakulta také nabízí vlastní přípravný kurz, v jehož rámci získáte znalosti potřebné ze všech tří požadovaných oblastí. S Juniorskou univerzitou si také můžete vyzkoušet studium na vysoké škole a poznat tak, jestli je pro Vás medicína tím pravým.

Přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří si podali přihlášku na Lékařskou fakultu UK v Plzni, skládají přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu. Z každého předmětu odpovídají na 25 otázek, celkem tedy 75 otázek. Test je koncipován tak, že u každé z otázek jsou nabízeny 4 odpovědi, pouze jedna z nich je správná. Uchazeč správnou odpověď zaškrtne do skórovacího protokolu. Na test má uchazeč 135 minut čistého času. Po skončení časového limitu uchazeč odevzdá test.

Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude fakulta posuzovat splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky.

Každý uchazečkterý získal středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky prokáže splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti (tzv. „nostrifikace“)

 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů, který je vydávaný krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • bez poplatku (poplatek se hradí krajskému úřadu nebo Magistrátu v rámci řízení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního středoškolského vzdělání)
   

b) dokladem o udělení Evropského bakalaureát

 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • ověřenou kopii Evropského bakalaureátu
 • bez poplatku
 • neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje dle písmene d). Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
   

c) dokladem automaticky rovnocenným bez dalšího úředního postupu

 • zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzałośći), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku
 • Uchazeč u zápisu doloží:
  • ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu
 • v případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • originál nebo ověřenou kopii dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia)
 • bez poplatku
   

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání  

Uchazeč osobně na podatelnu nebo poštou doloží podklady v listinné podobě (nelze e-mailem) na níže uvedenou adresu fakulty nejpozději do 30. 6. 2024 a uhradí kartou poplatek za jejich posouzení.

Uchazeč je povinen předložit tyto dokumenty:

 • Středoškolský diplom, zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání  
 • Potvrzení, že je daný uchazeč oprávněn studovat na vysoké škole v zemi, kde dokončil SŠ vzdělání
 • Potvrzení od vyššího orgánu, že daná střední škola je akreditovanou školou v dané zemi a je tak oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání
 • Potvrzení o dosaženém stupni vzdělání, o zařazení studia uchazeče do příslušného stupně EQF nebo ISCED (vydává příslušná střední škola nebo jiný příslušný zahraniční orgán – např. ministerstvo školství)

 
Veškeré výše uvedené dokumenty musí být oficiálními, úředně ověřenými doklady, jehož ověření provede právník, právní zástupce či notář. Dokumenty musí také obsahovat apostilu či superlegalizační doložku (ověření českou ambasádou pro danou lokalitu), s ohledem na formální požadavky pro danou zem.  

Pokud jsou originální certifikáty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, uchazeč je povinen nechat dokumenty úředně přeložit a přeložené dokumenty pevně přiložit k originálu (certifikované kopii originálu). Na místě připevnění musí být razítko a překladatelská doložka.

Uznávání zahraničního vzdělání na UK – https://cuni.cz/UK-6452-version1-web_ruk_nostrifikace_v_ramci_pr_cs_final.pdf

Adresa fakulty:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni
Studijní oddělení
alej Svobody 76
323 00 Plzeň

Podmínky přijetí a prominutí přijímací zkoušky

Podmínky přijímacího řízení upravuje příslušné opatření děkana. Základním předpokladem pro přijetí je úspěšné zakončení středoškolského studia s maturitou, ovládání českého jazyka na úrovni C1 a splnění přijímacích zkoušek. V některých případech lze požádat o upuštění od přijímací zkoušky. Podrobné podmínky přijetí jsou specifikovány v detailu jednotlivých programů.

Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Den přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky lze skládat v řádném či náhradním termínu. O přidělení náhradního termínu musí uchazeč požádat prostřednictvím své elektronické přihlášky, s doložením důvodů žádosti. O jeho udělení následně rozhoduje děkan fakulty. Termíny se dozvíte v detailu jednotlivých programů. Zkoušky budete skládat přímo v budově fakulty na adrese alej Svobody 76, 323 00 Plzeň. Podrobné informace k průběhu zkoušek Vám Studijní oddělení zašle prostřednictvím SIS, a to nejpozději měsíc před konáním zkoušek. Sledujte náš Instagram, kde pro Vás také průběžně zveřejňujeme důležité informace k přijímacímu řízení.

Výsledky přijímacího řízení

Počet získaných bodů uchazeči naleznou ve své elektronické přihlášce, většinou následující den po konání přijímacích zkoušek (v odpoledních hodinách). Po zasedání přijímací komise je stanovena bodová hranice pro přijetí a zveřejněna na webu fakulty. Komise zasedá obvykle do týdne od řádného termínu příjímacích zkoušek.

Uchazeči se speciálními potřebami

Přihláška ke studiu se podává především elektronicky. Pokud uchazeč o studium požaduje modifikaci přijímacího řízení, jež by zohlednila praktický funkční dopad jeho zdravotního postižení, podává jako součást přihlášky ke studiu požadavek se specifikací a zdůvodněním požadované úpravy. Vyjádření odborníka nesmí být starší jednoho roku. Žádost se podává nejpozději do 29.2.2024 a vyřizuje se prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Studentem se spec. potřebami jsou studenti s :

 • specifickými poruchami učení
 • poruchami koncentrace pozornosti (ADHD/ADD)
 • poruchou autistického spektra
 • psychickým onemocněním
 • chronickým onemocněním
 • zrakovým postižením
 • sluchovým postižením
 • pohybovým postižením

Více informací zde.

Statistiky přijatých uchazečů z minulých let

V detailu jednotlivých programů se v pravé horní části dozvíte poměr přihlášených a přijatých studentů v minulém akademickém roce.

Poplatky spojené se studiem na LFP UK

Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou. Studium v českých programech je na Lékařské fakultě v Plzni standardně zdarma. V některých případech se ke studiu váží poplatky.

Máte dotaz ke studiu nebo přijímacímu řízení? Kontaktujte odpovědnou studijní referentku