Disertační práce je zpravidla psána v českém jazyce, použití jiného cizího jazyka je možné podle předpisů fakult. Jazyk disertační práce se uvede v individuálním studijním plánu.

Disertační práce v klasické formě má následující oddíly:

  1. úvodní stránka – uspořádání podle vzoru (viz příloha),
  2. prohlášení o samostatném zpracování disertační práce (příloha),
  3. literární úvod a přehled dané problematiky,
  4. vymezení cílů práce, včetně stanovení hypotéz,
  5. popis použitých experimentálních metod, včetně statistických,
  6. přehled dosažených, náležitě dokumentovaných a adekvátně statisticky zhodnocených vlastních výsledků,
  7. diskuse metodických postupů a výsledků, včetně srovnání s literaturou,
  8. závěry a zhodnocení cílů a hypotéz práce,
  9. souhrn (v českém i anglickém jazyce)
  10. očíslovaný seznam použité literatury

Disertační práce založená na monotematicky zaměřeném souboru minimálně 4 vědeckých publikací musí být zpracována klasickým způsobem (Úvod, cíle práce, včetně hypotéz, stručně použitá metodika, výsledky, souhrnná diskuse k jednotlivým publikacím, souhrn a závěr). I v komentované disertační práci by měla být uvedena schémata a obrázky dokumentující zásadní objevy, které práce přinesla. Součástí práce jsou publikované články.
Klasická disertační práce by měla mít nejméně 60–80 stran bez citované literatury a příloh. Práce založená na minimálně 4 publikovaných sděleních by měla mít nejméně 30–40 stran bez citované literatury a příloh.

Obhajoba

Komise ustanoví dva oponenty. Oponentem může být ustanoven jen docent nebo profesor, nebo osoba, které byl udělen titul Ph.D., CSc., DrSc., Dr. Oponentem nemůže být školitel nebo pracovník, který se podílel na zpracování disertační práce nebo byl spoluautorem některé z předložených prací studenta. Jeden z oponentů je z jiné fakulty.
Obhajoba disertační práce je veřejná. Koná se zpravidla do 3 měsíců po doručení oponentských posudků.
Komise rozhoduje o klasifikaci obhajoby dizertační práce v neveřejném zasedání, bezprostředně navazujícím na vlastní obhajobu, a to neveřejným hlasováním. Klasifikační stupně jsou: „prospěl“ a „neprospěl“. Komise rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Výsledek obhajoby oznámí předseda studentovi bezprostředně po neveřejném zasedání komise, a to veřejně. V případě neúspěšné obhajoby komise stanoví, zda je nutné práci přepracovat, nebo doplnit. Obhajobu disertační práce lze opakovat jen jednou, nejdříve za 6 měsíců od původního termínu konání obhajoby.

Autoreferát

Autoreferát má usnadnit členům komise pro obhajobu disertační práce orientaci ve vědecké činnosti studenta a musí obsahovat cíl práce, metodiku, hlavní výsledky, souhrn a seznam publikací autora. Rozmnožené texty zašle oddělení vědy a výzkumu děkanátu fakult členům komise a oponentů.
Autoreferát je zpracován v takovém jazyce, v jakém student studuje.
Doporučený rozsah autoreferátu je 20 – 30 číslovaných stran. Formát A5, řádkování 1 – 1,5.
Autoreferát musí být pevně spojen. Pevné ani jiné plastové desky nejsou žádoucí.

Návrh autoreferátu v počtu 3 ks předloží student s žádostí o povolení obhajoby.
Zbývající výtisky v počtu 10-20 ks (záleží na studijním programu) dodá student po oznámení termínu a místa konání obhajoby a po doplnění těchto údajů do autoreferátu na str. 2.
Autoreferát je následně oddělením vědy a výzkumu zaslán všem členům komise pro obhajoby disertační práce a oponentům.

Citace:
Citace lze generovat na: http://www.citace.com/
Citační norma ČSN ISO 690: https://sites.google.com/site/novaiso690/schema-a-priklady