Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) je jednou z možností podpory talentovaných studentů. Je důležitou součástí přípravy budoucího adepta na práci na univerzitě, pomáhá profilovat mladého výzkumníka a nabízí možnost seberealizace ve vědecké oblasti, popřípadě je výbornou přípravou na psaní odborných článků nebo disertační práce.

Na webu jsou zveřejňována volná témata, na která se studenti (magisterské programy) mohou přihlašovat. Případně téma výzkumu navrhují se školitelem, se kterým se individuálně domluví.

Zapojit se může student nebo kolektiv studentů kteréhokoliv ročníku magisterských
a doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě. Doktorandi prezenční formy 2. – 4. ročníku mají účast na konferenci povinnou, magisterští studenti si mohou nechat zapsat volitelný předmět, za který získají po aktivní účasti kredity.

Student vypracuje o řešení projektu abstrakt, který přihlásí na Studentskou vědeckou konferenci. Na konferenci pak v krátké přednášce student shrne výsledky své práce. Prezentace je veřejná, hodnotí ji dvoučlenná komise složená z akademiků a vědců fakulty. Nejlepší studenti jsou oceněni formou mimořádného stipendia a následně mohou fakultu reprezentovat na celostátních nebo mezinárodních konferencích.

Termín pro podávání abstraktů

Už 5. 4. 2024 je uzávěrka pro podávání abstraktů pro účast na Studentské vědecké konferenci

Volná témata pro magisterské studenty

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny. HIV centrum

Odpovědný školitel projektu SVOČ: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Název projektu SVOČ: Dlouhodobé sledování adherence pacientů k antiretrovirové léčbě

Stručný popis projektu SVOČ:
Antiretrovirová terapie (ART) spolu s preventivními opatřeními jsou jediné uznávané metody jak kontrolovat epidemii HIV/AIDS. Pacienti na moderních režimech ART jsou pravidelně sledováni a vyšetřováni v HIV centrech. To umožňuje rychle zasahovat do terapeutického režimu v případě, že by vznikala rezistence HIV na podávané léky. Je všeobecně známo, že nové ART jsou dobře snášeny a mají minimální množství NÚ, proto výsledky léčby jsou všeobecně velmi příznivé a během cca 1-2 měsíců klesá původní virémie HIV na nedetekovatelné hodnoty.  To pro nakaženého člověka znamená zastavení replikace HIV a restauraci imunitního systému. Člověk s nedetekovatelnou virovou náloží (VL) je také prakticky neinfekční pro okolí, což má samozřejmě i významné epidemiologické konsekvence. Pokud však pacienti nedodržují potřebná doporučení (mají nedostatečnou adherenci k léčbě), pak se zpravidla setkáváme s pomalým poklesem VL a nedostatečnou odpovědí imunitního systému. Sledování adherence je obtížné, ale existují laboratorní metody, které nám pomohou nedostatečnou adherenci dokázat. U dodatečně poučených pacientů to často znamená pozitivní vztah k léčbě a významné zlepšení výsledků léčby.

Studenti by zpracovávali data nemocných a porovnávali výsledky laboratorních vyšetření se zdravotnickou dokumentací. Vyhodnocení sledovaných parametrů podá přehled o adherenci. Výsledky získané od pacientů na různých léčebných režimech mohou být porovnány, což může pomoci při výběru optimálního terapeutického přístupu u různých skupin nemocných.

Počet studentů, kteří by se projektu SVOČ mohli účastnit: 2-3, pracoviště HIV centrum pav. 2, FN Plzeň Bory. Plán: jednu týdně 2-3 hodiny.

Department of histology and embryology

Odpovědný školitel projektu SVOČ: Mgr. Kolinko Yaroslav Ph.D.
Název projektu SVOČ: Quantitative analysis of microglial cells in the cerebellum during neurodegeneration

Stručný popis projektu SVOČ:
The project aims to count microglial cells and measure the length of their processes across various histological layers of the cerebellum in mice experiencing degeneration associated with the death of Purkinje cells. The student will gain experience in operating a scientific microscope, learn the fundamentals of quantitative histology and stereology, and acquire basic data analysis skills.
The project is planned for a student who will work for two hours a day twice a week. The findings will be presented at the Student Scientific Conference.

I. Interní klinika, Diabetologie

Odpovědný školitel projektu SVOČ: MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
Název projektu SVOČ: Vyšetřování kardiovaskulární autonomní neuropatie pomocí měření variability srdeční frekvence

Stručný popis projektu SVOČ:
Student se bude prakticky podílet na měření a vyhodnocení kardiovaskulární autonomní neuropatie u diabetiků 1.typu a od začátku roku 2024 i na investigátorem iniciované klinické studii srovnávající přesnost nově vyvíjeného přístroje se současným standardem VariaCardio TF5. Lze očekávat prezentační výstup na české konferenci + spoluautorství publikace v časopise s IF v roce 2025. Doba trvání přesáhne dva semestry, je vhodná účast ve dvou navazujících ročnících.

Vhodné pro studenty 4. ročníku a výše, pouze v češtině (komunikace s nemocným).
Zatím se bude účastnit jeden student, vhodné by bylo docházet některé dopoledne mezi cca 7:30 – 11:30 hod.

Onkologická a radioterapeutická klinika

Odpovědný školitel projektu SVOČ: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Názvy projektu SVOČ:
Originální a biosimilární pegilované růstové faktory granulopoézy v klinické onkologické praxi od r.2005 – reálné využití, přínos, rizika.
Ovariální karcinom – faktory ovlivňující výsledky léčby starších pacientek, využití udržovací léčby PARP inhibitory v denní praxi (tolerance, efekt), molekulární markery prognózy a efektu.
Programy prehabilitace, fyzioterapie a rehabilitace u onkologických pacientek a pacientů – faktory ovlivňující zapojení do aktivit, přínos aktivní podpory pro zapojení do programu, sledování vývoje adekvátních klinických a laboratorních markerů.
Onkologické onemocnění a ekonomický dopad na pacienty – změna příjmů a výdajů, charakter nových výdajů, možnosti řešení v reálné praxi.
Aktivní protinádorová léčba nebo jiný přístup vedení péče v závěru života onkologických pacientů – analýza stavu v reálné praxi, analýza faktorů, limitů a možností změn.
Paliativní a podpůrná medicína a péče – hodnocení kvality života či jiných specifických charakteristik u vybraných skupin pacientů ve vazbě na onkologickou léčbu a/nebo intervenci paliativní a podpůrné léčby a péče.
Lékové interakce a jejich rizika – stav v reálné praxi u onkologických pacientů.

Stručný popis projektu SVOČ (společné pro všechna témata):
Samotná protinádorová, ale také podpůrná léčba, hrají v případě onkologických pacientů zásadní role s možným pozitivním i negativním dopadem na jejich zdraví a kvalitu života. Některé změny lze pozorovat poměrně záhy, jiné vyžadují sledování dlouhodobé a na velkých souborech. Samostatné zaměření pozornosti si jistě zaslouží silně zastoupená populace pacientů vyššího věku. Sledovat lze nejen klinické parametry, ale také možné laboratorní ukazatele a markery ovlivňující případný efekt léčby nebo signalizující lepší, či horší prognózu. Onkologické onemocnění a léčba vnáší do života pacienta mnoho změn a to nejen na úrovni vlastního zdraví a kondice, ale také v oblasti socio-ekonomické. S nastupujícím a zjevným významem paliativní medicíny jako samostatného oboru je také velmi důležité hledat odpovědi na otázku přiměřenosti vedení aktivní onkologické léčby v závěru života pacientů s pokročilými a prakticky neovlivnitelnými malignitami. Témata projektů jsou navržena tak, aby jejich řešení přineslo především praktické poznatky využitelné i k úpravě zavedené praxe.

Cíl projektu: zapojit studenty do aktivní spolupráce na řešení jednotlivých témat a dílčích úkolů, jejichž výstupy mohou dále přispět ke zkvalitnění péče především o onkologické pacienty.

Požadavky na studenty: zájem o zvolené téma, ideálně ukončený 3.ročník studia na LF, dodržování dohodnutých termínů spolupráce a výsledků, schopnost práce s MS Excell, Word, PowerPoint, komunikační a organizační schopnosti.

Výstupy projektu:  prezentace výsledků na konferenci SVOČ a případně i jiných, možnost účasti na publikačních výstupech dle rozsahu spolupráce.